Informácie o realizácii projektu “Nákup progresívnej a inovatívnej technológie do firmy KASIMATIC Lučenec”

Spoločnosť KASIMATIC, s.r.o., Lučenec podpísala dňa 23.06.2014 s poskytovateľom pomoci v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na nákup technologického vybavenia, s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Hlavné informácie o projekte:

 • Názov projektu: Nákup progresívnej inovatívnej technológie do firmy   KASIMATIC Lučenec
 • ITMS Kód projektu: 25110120836
 • Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Prioritná os: 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti
 • Opatrenie: 1.1 Inovácie a technologické transfery
 • Cieľ projektu: zvýšenie konkurencieschopnosti zavedenej spoločnosti prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie a jej modernizácia
 • Špecifické ciele projektu: 1. stabilizácia a rast firmy zavedením 2 nových inovatívnych výrobných postupov
 • 2. zvýšenie zamestnanosti vytvorením 2 pracovných miest do konca roku 2017
 • 3. zvýšenie inovačného potenciálu inštaláciou novej technológie a naplnenie požiadaviek zákazníkov z oblasti strojárenskej výroby
 • 4. zvýšenie tržieb a objemu výroby v prvom roku po implementácii
 • Prijímateľ: KASIMATIC, s.r.o.
 • Miesto realizácie projektu: Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec
 • Doba realizácie projektu: 11/2014 – 07/2015
 • Výška poskytnutého finančného príspevku: 113.654,10EUR
 • Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
 • http://www.mhsr.sk/ , http://www.economy.gov.sk/
 • Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra http://siea.sk/struktualne-fondy/


* Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku č.139/2014 -18.07.2014 VO-15230-WYT

* k 30.11.2014 prebieha hodnotenie priebehu procesu verejného obstarania zo strany Riadiaceho orgánu.